Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Nábytek Miloš Máca s.r.o.
Poděbradova 567
Jaroměřice nad Rokytnou
tel: +420 568 440 202, +420 605 207 894
fax: +420 568 440 202
info@maca.cz

Reklamační řád
Reklamační řád

REKLAMACE 

 1. Při převzetí zboží je kupující povinen provést jeho kontrolu. Není-li možné provést kontrolu koupeného zboží ihned při převzetí, protože je zabaleno, prověří kupující zejména počet převzatých originálních obalových jednotek, jejich stav, druh převzatého zboží dle označení na obalech a nepoškozenost skel. V případě viditelných vad je kupující povinen tyto vady uvést na dodacím listě a požadovat podepsání tohoto zápisu od prodávajícího (posádky vozidla) jako podklad pro uplatnění reklamace. Reklamaci viditelných vad zboží, které kupující mohl zjisti při jeho předávání a které nebudou takto dokladovány, nebude moci prodávající uznat jako oprávněnou. Jako oprávněná nebude uznána ani reklamace spočívající v poškození zboží, pokud kupující na dodacím listě neuvedl žádné poškození obalu .
 2. Kontrolu zboží, které bylo při převzetí zabaleno, je kupující povinen provést do 48 hodin od jeho převzetí. Práva z odpovědnosti za vady zjištěné při této kontrole je povinen uplatnit bez zbytečného odkladu a je povinen prokázat, že tyto vady mělo zboží již při dodání.
 3. Pokud kupující po rozbalení zjistí poškození zboží nebo jeho nekompletnost je povinen uschovat a při reklamaci předložit obal zboží.Pro vyřízení reklamace je nutno na přiloženém plánku označit reklamovaný díl s popisem vady. Pokud tak neučiní nebude jeho reklamace uznána.
 4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniknou.
 5. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého reklamované zboží koupil. Při reklamaci je kupující povinen předložit fakturu, dodací list, doklad o zaplacení, popř. jiným průkazným způsobem prokázat, že reklamované zboží koupil od prodávajícího, uvést datum dodání (převzetí) zboží, přesné označení zboží, detailní popis vady a uplatňovaný nárok. Byl-li vystaven záruční list, je kupující povinen ho při reklamaci předložit. Podle povahy zboží kupující k reklamaci případně připojí další, pro posouzení reklamace vhodné podklady, např. fotodokumentaci. Při reklamaci u prodávajícího sepíše prodávající s kupujícím protokol o reklamaci.
 6. Pokud kupující nereklamuje osobně, zašle reklamaci prodávajícímu doporučeně spolu s údaji a doklady podle odstavce 5. Na telefonické reklamace nebude brán zřetel.

VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE 

 1. Nebude-li moci prodávající z vážných důvodů vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě, je na základě souhlasu kupujícího oprávněn vyřídit reklamaci ve lhůtě do 30 pracovních dnů s tím, že pokud bude reklamace řešena výměnou zboží, které bylo koupeno na objednávku, bude lhůta pro vyřízení reklamace shodná s původní dodací lhůtou.
 2. Na výzvu prodávajícího je kupující povinen , jedná-li se o méně rozměrné zboží nebo jeho součásti nebo díly, např. kování, dvířka, zásuvky apod., zabalit je a předat prodávajícímu. Zboží předkládané k reklamaci musí být čisté a zabalené v originálních obalech tak, aby při manipulaci s ním nemohlo dojít k jeho poškození.
 3. V případě vad spočívajících v tom, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, prodávající bezplatně zboží uvede do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o této neshodě věděl nebo ji sám způsobil.
 4. U vad reklamovaných v záruční době, které lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla opravou bezplatně odstraněna. Výměna zboží (případně jeho součástí) je možná pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 5. U vad reklamovaných v záruční době, které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady má kupující právo na výměnu zboží.
 6. U vad, které nelze odstranit, ale které nebrání řádnému užívání zboží má kupující právo na výměnu zboží nebo na přiměřenou slevu z ceny.
 7. Pro vadu součásti dodaného zboží, dílu jednotlivého komponentu, apod. nelze reklamovat celou dodávku zboží, kupující má pouze právo na opravu, popř.výměnu vadné součásti, dílu nebo komponentu.
 8. Rozhodnutí o reklamaci prodávající sdělí kupujícímu a dohodne s ním konkrétní postup vyřízení reklamace. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím e-mailem, telefonicky, faxem, písemně a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

  1. U výrobků z přírodních materiálů (např. kůží, látek nebo dřeva) nelze jako vady reklamovat jevy vyplývající z charakteru použitého materiálu jako jsou nedokonalost nebo disproporce v probarvení, tónování, struktuře, apod.
  2. U výrobků zhotovovaných zcela nebo zčásti ručně nelze jako vady reklamovat drobné odchylky vyplývající z charakteru ruční práce, jako jsou např. odchylky v prošití nebo nařasení látky či kůže, odchylky v rozměrech nebo odchylky v dřevěných částech výrobku, apod.
  3. V případě doobjednání zboží nebo jeho částí nelze jako vadu reklamovat rozdíl v odstínu barvy kůže, potahové látky či dřeva.
  4. Jako vady nelze reklamovat změny zboží vzniklé v důsledku jeho opotřebení užíváním (např. vytažená kůže či látka na sedácích, změna barevnosti, apod.) ani změny zboží vzniklé v důsledku atmosférických či chemických vlivů, jakož i v důsledku neodborné údržby nebo nevhodného skladování.
  5. Prodávající dále neodpovídá za vady zboží:
 1. které po převzetí způsobil kupující nebo jiná osoba odlišná od prodávajícího nebo vznikly v důsledku vnějších událostí,
 2. které vznikly v důsledku neodborné manipulace se zbožím,
 3. které vznikly v důsledku nevhodného vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám (mráz,déšť,vlhko),
 4. které vznikly nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného způsobu užívání,
 5. které vznikly v důsledku mechanického poškození, provedené úpravy či jiného zásahu. 

 Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly při dopravě a montáži zboží, pokud tyto služby nejsou zajišťovány prodávajícím. Prodávající se zavazuje, že kupujícího upozorní na nevhodnost přistaveného dopravního prostředku v případě, kdy si dopravu kupující zajišťuje sám. Trvá-li kupující i přes upozornění prodávajícího na odvozu nevhodným dopravním prostředkem, vyznačí tuto skutečnost prodávající do dodacího listu nebo do prodejky. U zboží kupovaného z expozice (výstavky na provozovně) nemůže kupující reklamovat vady, které byly zjistitelné při uzavírání smlouvy a na které z tohoto důvodu byla poskytnuta sleva.